POVINNOSTI HOSTA:

 1. Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami.
 2. Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, apartmánu či jeho zařízení a vybavení.
 3. Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.)
 4. Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v apartmánu.
 5. Pes možný po předchozí domluvě s provozovatelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm uvnitř i vně objektu.
 6. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 7. Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele.
 8. Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid (22:00 hod. – 06:00 hod.)
 9. Provozní doba bazénu: od 9:00 do 19:00 hod. Od 19:00 do 9:00 je bazén uzamčen.
 10. Před vstupem do bazénu je host povinen se osprchovat!
 11. Do bazénu je zákaz vstupu s opalovacími krémy, oleji a jinou kosmetikou. Za nedodržení podmínek užívání bazénu je sankce 1 000,-Kč/ osoba / den. (sankce bude účtována všem ubytovaným bez rozdílu)
 12. Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta.
 13. Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v apartmánu po dobu celého pobytu.
 14. Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě.
 15. Uvnitř apartmánů je ZAKÁZÁNO kouřit! Kouření je dovoleno pouze ve venkovních prostorech a na označených místech.
 16. Není dovoleno přemísťovat vybavení apartmánu a vynášení ložního prádla či nádobí mimo apartmán.
 17. Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánů. K jejich uskladnění slouží místo k tomu určené.
 18. Zákaz držení zbraní, výbušnin, zábavné pyrotechniky, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
 19. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 20. Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!
 21. Při opakovaném rušení noční klidu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz nebo dle uvážení provozovatele vrátit poměrnou část úhrady na základě platného ceníku ubytování.