Ubytovací řád

Tento Ubytovací řád je vydán i jako součást prevence rizik v Apartmánech Znojmo, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

Ubytovací služby:

 1. Provozovatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi ihned po příchodu do areálu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad k prokázání totožnosti. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování podle §754  Občanského zákoníku, a to za podmínek uvedených níže.
 2. Předmětem užívání je apartmán v objektu Apartmán Znojmo –Jugoslávská 2343/11, který slouží pro ubytování hostů.
 3. Provozovatel garantuje pro hosty vybavení objektu, apartmánu a služby, které jsou níže uvedeny v těchto podmínkách.
 4. Hostem pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu v apartmánu.
 5. Smluvní vztah mezi provozovatelem a hostem vzniká na základě zaplacené zálohy nebo podpisem těchto všeobecných podmínek při převzetí apartmánu.
 6. Nástup na ubytování, pokud není dohodnuto jinak, je v době 15:00 hod – 17:00 hod., ukončení pobytu s předáním apartmánu do 10:00 hod.
 7. Počínaje vstupem na pozemek objektu a do objektu samotného je zodpovědný každý sám za sebe, veškeré služby využívají hosté na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.
 8. Jednotlivé apartmány jsou určeny pro ubytování následujícího počtu dospělých osob: viz. karta apartmánu
 9. Při nástupu předá provozovatel hostu apartmán v uklizeném stavu, host je povinen zkontrolovat vybavení apartmánu. Zároveň provozovatel předá klíč systému generálního klíče. Ztráta / poškození klíče znamená úhradu přeprogramování, výroby nových klíčů a vložek v systému generálního klíče FAB.
 10. Hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předáním apartmánu provést základní úklid, která spočívá v úklidu kuchyňské linky, ledničky atd.
 11. Při ukončení pobytu provozovatel s hostem zkontrolují stav apartmánu a vybavenosti. Neshledá-li provozovatel žádných závad, převezme provozovatel od hosta klíč .
 12. Pokud provozovatel zjistí při předání apartmánu závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit. O závadách bude sepsán protokol.
 13. Pronajímatel je plátcem DPH.

Povinnosti hosta:

 1. Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami.
 2. Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, apartmánu či jeho zařízení a vybavení.
 3. Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.)
 4. Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v apartmánu.
 5. Pes možný po předchozí domluvě s provozovatelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm uvnitř i vně objektu.
 6. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 7. Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele.
 8. Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid (22:00 hod. – 06:00 hod.)
 9. Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta.
 10. Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v apartmánu po dobu celého pobytu.
 11. Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě.
 12. Uvnitř apartmánů je ZAKÁZÁNO kouřit! Kouření je dovoleno pouze ve venkovních prostorech a na označených místech.
 13. Není dovoleno přemísťovat vybavení apartmánu a vynášení ložního prádla či nádobí mimo apartmán.
 14. Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánů. K jejich uskladnění slouží místo k tomu určené.
 15. Zákaz držení zbraní, výbušnin, zábavné pyrotechniky, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
 16. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 17. Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!
 18. Při opakovaném rušení noční klidu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz nebo dle uvážení provozovatele vrátit poměrnou část úhrady na základě platného ceníku ubytování.

Povinnosti provozovatele:

 1. Umožnit hostovi využití apartmánu po sjednanou dobu.
 2. Předat hostovi při nástupu apartmán v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie.
 3. Hostovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko.
 4. Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.
 5. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život nejsou provozovatelem pojištěny.
 6. Pokud vznikne ze strany provozovatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování hosta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření tak, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta Apartmánu Znojmo při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních hostů či vulgární chování vůči ostatním klientům.

Rezervační a storno podmínky:

Rezervace jsou přijímány telefonicky, písemnou formou, a to buď poštou, e-mailem, nebo prostřednictvím webového formuláře. Rezervace musí být potvrzena ze strany provozovatele, v ostatních případech je rezervace neplatná. Doporučujeme hostům včasnou rezervaci, aby se předešlo problémům s vyčerpanou kapacitou.

Rezervace můžete provést na e-mail: info@znojmo-city.cz

Pro závaznou rezervaci ubytování je požadována záloha ve výši 100%. 

V případě, že tato záloha nebude řádně uhrazena do termínu splatnosti, rezervace bude ze strany provozovatele zrušena.

 

Způsob platby: Faktura

Cenu ubytování provozovatel stanovil jako smluvní (dle zákona č. 526/1990.Sb.).

 

Cena zahrnuje:

 1. Pobyt v apartmánu na smluvenou dobu
 2. Povlečení, ručníky
 3. Spotřebu elektrické energie, voda, topení
 4. DPH
 5. Závěrečný úklid
 6. Pojištění objektu proti živelným pohromám
 7. Úschovu kol

Cena nezahrnuje:

 1. Vratnou jistinu (pokud bude vybrána).
 2. V ceně ubytování není obsaženo pojištění osob za úrazy, poškození nebo odcizení majetku hosta a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, nebo provozovatele.
 3. Pojištění motorových vozidel a pojištění škod způsobených provozem motorových vozidel během pobytu.
 4. Místní poplatek – poplatek z ubytovací kapacity 20 Kč /osoba / den
 5. Poplatek za bazén  50 Kč / osoba / den
 6. Poplatek za využívání elek. grilu 50Kč 
 7. Poplatek za spotřebované dřevo pro krb

Stornovací podmínky:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednavatelem (hostem) a provozovatelem.
 2. Stornovací poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Stornovací poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedená zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, provozovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění provozovatele nevzniká provozovateli povinnost vrátit objednavateli (hostovi) zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 7. Zrušení rezervace můžete provést na e-mail: info@znojmo-city.cz

Stornovací poplatky:

V případě storna objednaných služeb budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:

 • 50% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu
 • 80% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu
 • 100% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu,
  či se zákazník nezúčastní bez ohlášení

Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí klient s výše uvedenými rezervačními a stornovacími podmínkami (včetně stornovacích poplatků).

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.04.2020.
 2. Vztahy mezi objednavatelem a provozovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany provozovatele i objednavatele pouze písemně (e-mail, dopis).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi provozovatelem a objednavatelem.

 

Protipožární pravidla a protipožární opatření:

 1. Host převzetím klíče bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas.
 2. Apartmány Znojmo jsou nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem nebo na místech ke kouření určených.
 3. Grilování je dovoleno pouze na místě tomu určeném.

Zpracovávání osobních údajů hostů:

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit.